PHSR


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja patrí medzi základné strategické dokumenty. Je to dokument, ktorým sa riadia zástupcovia obcí pri výkone svojej činnosti, realizujú všestranný rozvoj spravovaného územia a napĺňajú potreby svojich obyvateľov. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je základným strednodobým programovým dokumentom. Potreba spracovania PHSR vyplýva zo zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

PHSR na roky 2008 – 2013 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom uzn. č. 289/18/11/P zo dňa 18. 11. 2008. PHSR obsahoval analytickú časť, strategickú víziu a strategické ciele, ktoré vymedzili priority MČ Bratislava - Rača rozpracované do strategických oblastí, projektových zámerov  a akčných plánov do r. 2013.
Keďže časová platnosť tohto dokumentu vypršala s koncom roka 2013, mestská časť pristúpila k jeho aktualizácii a na základe  zmenených podmienok a požiadaviek upravila strategickú víziu a strategické ciele do aktualizovaného dokumentu.

Aktualizáciu PHSR na roky 2014 – 2020 vykonala spoločnosť UETC, s.r.o. Bratislava na základe Zmluvy o dielo zo dňa 16.4.2014  /http://egov.raca.sk/Default.aspx?NavigationState=778%3a0%3a, zmluva č. 106/2014/.
Aktualizáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja schválilo miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16.9.2014 uznesením č. 452/16/09/14/P.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 schválilo uznesením č. 321/15/12/20/P predĺženie platnosti PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na obdobie na roky 2014 – 2020 do 31.12.2021, t. j. do vypracovania nového PHSR mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2021-2030.

Program hospodárskeho s sociálneho rozvoja MČ Bratislava Rača Je obsiahnutý v týchto dokumentoch:

Aktualizácia programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2014-2020

Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava – Rača na roky 2008 – 2013

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Rača na roky 2008 – 2013

PRÍLOHY PHSR 2008 - 2013

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MČ RAČA NA ROKY 2008-2013_ ÚVOD_ÚČEL PROGRAMU ROZVOJA