Račianske srdce 2016


Oľga Mäsiariková
Mgr. Oľga Mäsiariková
Zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského
Nominovala ju Mgr. Tatiana Kizivatová 
„Svojou vitalitou a elánom dáva príklad nielen študentom, ale i kolegom v práci. Dominuje u nej ľudskosť a empatia. Presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu. Dokázala svojou odbornosťou a ľudským prístupom k svojim zverencom dosiahnuť nemalé úspechy. Dlhé roky pripravuje žiakov na medzinárodnú súťaž Matematický klokan, celoslovenskú súťaž Maks, Pytagoriádu a Matematické olympiády.“

Jana Radošinská
MUDr. Jana Radošinská
Lekárka Všeobecnej ambulancie pre dospelých v Krasňanoch 
Nominoval ju doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. 
„Svojím dlhoročným ľudským prístupom, odbornými radami a ochotou pomôcť chorým aj mimo ordinačných hodín si získala obľúbenosť u obyvateľov mestskej časti. Viac ako 20 rokov svoj poordinačný voľný čas obetuje chorým v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov v Rači. Častými medicínskymi článkami v Račianskom výbere prispievala k pestrosti a čitateľnosti novín, no zároveň aj k obohacovaniu vzdelanostnej úrovne obyvateľov, čo sa týka zdravia.“ 

Alena Hinczová
Alena Hinczová 
Členka výboru Zväzu invalidov
Nominovala ju Renáta Fitošová 
„Angažuje sa v starostlivosti o členov Zväzu invalidov, osobne ich navštevuje pri životných jubileách, pomáha pri potrebe lekárskej starostlivosti, pripravuje a zabezpečuje poznávacie zájazdy, rekreácie doma i v zahraničí, rekondičné pobyty na Slovensku. Svojimi aktivitami prispieva k skvalitneniu života občanov Rače, zabezpečuje účasť členov na rôznych kultúrno-spoločenských akciách usporadúvaných mestskou časťou Rača. Je prispievateľkou do novín Račiansky výber.“

Alojz Khandl
Alojz Khandl
Člen ČSČK a MO SZI
Nominovali ho Jana Tyralová a Magdaléna Figerová
 „Významnou mierou sa podieľa na rozvíjaní činností seniorských organizácii v MČ Rača. Svoju prácu zameriava na to, aby sa seniori vo svojom voľnom čase zapájali do aktívnych činností. Podporuje účasť seniorov na rôznych kultúrnych podujatiach, organizovaných MČ, odborných prednáškach, školeniach aj ČSČK.  Každoročne pripravuje seniorov na župné olympiády v športových disciplínach. Jeho aktívna práca so seniormi je zameraná v celej MČ (Rača, Krasňany, Rendez).“

Vincent Kolek
Vincent Kolek
Zakladateľ thajboxerského klubu Spartans
Nominoval ho JUDr. Juraj Madzin
„Pôsobí ako predseda, a zároveň hlavný tréner klubu Spartans, ktorý sám založil v roku 2009. Spolu s ďalšími trénermi sa podieľajú na formovaní a rozvoji vlastných schopností a skúseností v bojovom umení Muay Thai, Kickbox a K-1. Pracuje s račianskou mládežou, vychováva ich k športu a učí ich ako sa nevzdať. Vychoval viacerých medailistov na medzinárodných podujatiach v úpolových športoch. Medzi najznámejších medailistov patria Lucia Krajčovič a Jakub Benko.“

Ladislav Khandl
PhDr. Ladislav Khandl
Bývalý generálny sekretár Klubu slovenských turistov
Nominoval ho Štefan Jakab
„Pôsobil profesionálne vo sfére organizovania turistiky a táborenia. Bol dlhé roky turistickým funkcionárom na dôležitých postoch, kde prinášal mnoho podnetných riešení. Je autorom (spoluautorom) 38 publikácií v oblasti metodiky a histórie turistiky, ochrany prírody, či prírodných a kultúrnych zaujímavostí Slovenska. Dlhé roky chodil do rozhlasu, kde propagoval zaujímavé turistické lokality a často sa vracal k pozoruhodnostiam prírody nad Račou.“