Všeobecné záväzné nariadenia


Názov Dátum Platnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2021 z 5.11.2021 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2020 z 11.11.2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho 24.11.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2021 z 28. septembra 2021 o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.10.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2021 z 28. septembra 2021 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.10.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2021 z 28. septembra 2021 o ochrane nefajčiarov 15.10.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2021 z 29. júna 2021 o organizácii miestneho referenda 29.06.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2021 z 29. júna 2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Rača 29.06.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2021 z 29. júna 2021, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovanie služieb ambulantným spôsobom v mestskej časti Bratislava-Rača 29.06.2021 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 13/2020 z 15. decembra 2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach (úplné znenie, v znení VZN č. 1/2021) 15.12.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 15.12.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2020 z 29. septembra 2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 29.09.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2020 z 01. júna 2020 o dodržiavaní čistoty a poriadku 01.06.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2020 z 31. marca 2020 o určení školských obvodov 16.04.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2020 z 31. marca 2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 31.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.1/2020 z 11. februára 2020 o nájme bytov 01.03.2020 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2018 z 03. apríla 2018 ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre tržnicu a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Rača. 30.04.2018 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2017 zo 04. júla 2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača 15.08.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23.05.2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača (úpl. zn. v .VZN č. 4/2018 , VZN č. 1/2019 a 12/2020) 23.05.2017 Aktuálne
Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č.2/2017 z 11. apríla 2017 o zriadení Materskej školy na Novohorskej ulici č. 1 05.05.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača (úplné znenie, v znení VZN č. 6/2020) 28.02.2017 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2012 z 11. decembra 2012 o miestnych daniach (úplné znenie, v znení VZN 2/2018, VZN č. 4/2019 , VZN č. 7/2020 a VZN 11/2020) 11.12.2012 Aktuálne
1 2 »