Zápis do materskej školy

Zápis detí do materských škôl sa uskutoční v roku 2022. Do materských škôl sú prijímané deti od troch rokov. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ alebo zástupcovi riaditeľa pre materskú školu, a to kompletne vyplnenú, spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ materskej školy vystaví rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do matersklej školy. Prijímanie detí je plne v kompetencii riaditeľov škôl ako samostatných právnych subjektov. 
Zoznam materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Rača: