Zápis do základných škôl

Kontakt

Školský úrad
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD
02/49 11 24 16
peter.samuel.toth@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 7:30 - 12:00

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu s koronavírusom COVID-19 sa zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača na školský rok 2022/2023 uskutočnia 

v roku 2022

 

Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí vzhľadom na  dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, po dohode s riaditeľstvom konkrétnej školy. 

Mestská časť Bratislava-Rača je zriaďovateľom dvoch základných škôl v ktorých žiaci plnia povinnú školskú dochádzku.

Sú to: 
Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25 v lokalite Krasňany,
Základná škola, Tbiliská 4 v lokalite Rača.


Územie mestskej časti Bratislava-Rača je rozdelené do dvoch školských obvodov podľa trvalého bydliska žiakov. Ktorá škola je pre deti, ktoré idú na zápis do 1. ročníka ZŠ spádovou, určuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení školských obvodov. Príloha VZN obsahuje rajonizáciu spádových oblastí k príslušným školám. Zákonný zástupca dieťaťa zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zmysle rajonizácie podľa trvalého pobytu dieťaťa.
Screenshot 2020-04-15 at 14.16.42

Screenshot 2020-04-15 at 14.16.23
 

Zápis je možné v mestskej časti Bratislava-Rača uskutočniť niekoľkými spôsobmi alebo ich kombináciou:  


1. Zápis prostredníctvom formulára, resp. papierovou formou

Zákonní zástupcovia môžu použiť formulár školy podľa trvalého bydliska, na ktorú zapisujú dieťa na povinnú školskú dochádzku. Zákonní zástupcovia, po jeho vyplnení ho odošlú základnej škole (mail, pošta), resp. vytlačia, podpíšu obaja zákonní zástupcovia dieťaťa a papierovú formu vhodia do schránky školy podľa trvalého bydliska dieťaťa.

Formulár ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava nájdete TU.

Formulár ZŠ Tbiliská 4, Bratislava nájdete TU.


2. Zápis elektronickou prihláškou

Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy.

Link na elektronickú prihlášku ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, Bratislava: https://zskomenskehoba.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt

Link na elektronickú prihlášku ZŠ Tbiliská 4, Bratislava: https://moja.skolanawebe.sk/skola/tbiliska/prihlaska_zs
 

3. Zápis prostredníctvom e-schránky

Ak má zákonný zástupca dieťaťa zriadenú elektronickú schránku, môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.


4. Ďalšie dôležité informácie pre zákonných zástupcov


4.1. Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


4.2. Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, dokumenty

  • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočnenajneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


4.3 Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (Predčasné zaškolenie päťročných detí)

Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, dokumenty 

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast
sa nebudú vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.


4.4 Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Potrebný bude podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa na prihláške.


4.5 Rozhodnutie o prijatí

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2021. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt


Ďalšie informácie nájdete na webových sídlach  základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača:

ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25 Bratislava

ZŠ Tbiliská